Generelle vilkår for turer med Oslo Hiking AS

1. Inngåelses- og betalingsbetingelsene i avtalen

Avtalen mellom partene anses å ha blitt inngått ved bekreftet bestilling.

1.1. Dagsturer krever at hele turprisen betales ved bestilling.

1.2. Overnattingsturer har to betalingsalternativer: 100% eller 40% innskudd. Denne turen må bestilles senest 30 dager før reisedatoen. Hvis kunden velger innskuddsbetalingen, vil han motta fakturaen for resten av betalingen 30 dager før turen starter. Resten av betalingen må gjøres innen 5 dager før turen starter.

2. Hva dekkes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereiser som angitt i bestillings- og bekreftelses- og reisedokumentet eller lignende dokument, samt eventuelle ekstra fordeler som er inkludert i pakkereisen i henhold til avtale mellom partene. Ellers inkluderer avtalen også Oslo Hiking AS sine individuelle forhold, så se.

Videre har informasjon Oslo Hiking AS gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer eller deler av avtalen med mindre de antas å være av ingen betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkepakken. Informasjonen anses heller ikke som en del av avtalen dersom den er tydelig endret før inngåelse av avtalen. Oslo Hiking AS skal i sin informasjon rette oppmerksomheten mot muligheten for at informasjonen kan endres før en avtale inngås.

3. Prisen på turen

3.1. Prisen

Den oppgitte prisen for turen skal omfatte alle avgifter, avgifter og/eller avgifter de norske og/eller utenlandske myndigheter kan pålegge de tjenestene som omfattes av avtalen. Hvis turistskatt eller strøm betales direkte på bestemmelsesstedet, må det fremgå av dette.

Videre skal prisen inneholde eventuelle tillegg for de spesielle ønskene kunden kan ha knyttet til bestillingen eller andre tjenester Oslo Hiking AS har samtykket til å inkludere i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til turen eller slike valgfrie tillegg eller spesifikasjoner skal tydelig angis i arrangørens prisliste / prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereiseprisen og dekkes ikke av bestemmelsene i dette avsnittet. Det samme gjelder for eventuelle forbindelsesreiser eller landarrangementer som ikke er en del av pakketuren.

Oslo Hiking AS kan etter individuelle vilkår fastsette at den avtalte pakkereiseprisen kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og/eller transportpriser og/eller relevante valutaer.

Kunden skal få en grunn til og en beregning av prisøkningen. Oslo Hiking AS må under betingelsene også gi kunden en tilsvarende rett til å kreve en prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg retten til å justere prisen etter, utvikle seg i kundens favør, jf.

Varselet om prisøkning må varsles til kunden senest 20 dager før avreise for at prisøkningskravet skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke kreve prisjustering i sin favør på grunn av omstendigheter som oppstår senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesummen gir kunden rett til å trekke seg fra avtalen gratis.

I varselom prisøkning i henhold til de ovennevnte bestemmelsene skal Oslo Hiking AS sette en rimelig frist for kundens rett til å kansellere kjøpet uten kostnad. Fristen kan ikke fastsettes for mindre enn tre virkedager

4. Spesielle vilkår knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Oslo Hiking AS eller mellommann skal informere kunden om retten til å trekke sin egen avbestillingsforsikring eller avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med pakketuren,

som sikrer at kunden har rett til å kreve å bli løslatt fra kontrakten av den plutselige og alvorlige sykdommen i seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser med eller andre uventede og alvorlige hendelser, kan du se detaljer om dette i avsnitt 5.3.

Oslo Hiking AS skal videre informere kunden om sin tilgang til å ta ut reiseforsikring med mellommann eller arrangør, muligens med et forsikringsselskap, det vil si forsikring for tap / skade på bagasje etc. og for dekning av medisinske utgifter og eventuell hjemsendelse i tilfelle ulykke / sykdom. Kunden må informeres om behovet for å ta med et europeisk helsetrygdkort hvis en slik reiseforsikring ikke tas ut.

Dersom kjøpsavtalen inngås kort tid før avreise, skal informasjonen i henhold til foregående avsnitt gis i den grad det er praktisk mulig. Dersom avbestillingsretten er en integrert del av Oslo Hiking AS' standardvilkår, er han forpliktet til å gjøre kunden oppmerksom på dette.

4.2. Krav til innreise

Før avtalen inngås, skal arrangøren/mellommannen gi kunden generell informasjon om pass og visumkrav som gjelder for ønsket destinasjon (er) for borgere av EU/EØS-land. Så langt som mulig, bør det også sies om hvor lang tid det vil ta å få visum.

Alle som bestiller for andre er forpliktet til å gi korrekt og supplerende informasjon om sine medreisende. Denne meldingen må inkluderes i ordrebekreftelsen på en klar og iøynefallende måte.

Hvis spesifikk informasjon om innreiseregler for den valgte turen gis av praktiske årsaker først med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden kansellere avtalen og kreve det refunderte depositumet i sin helhet hvis de relevante bestemmelsene i betydelig grad påvirker muligheten for å fullføre reisen.

Reisende med utenlandske pass fra land utenfor EU/EØS-området skal gis instruksjoner om hvor de skal innhente nødvendig informasjon dersom arrangøren/mellommannen ikke er i stand til å innhente slik informasjon.

Den reisende er forpliktet til å gi riktig informasjon i samsvar med. kravene som nasjonale myndigheter måtte sette som en betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet fremlegger nye krav til personopplysninger om innreise eller andre skjemakrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal turoperatøren/mellommannen varsle kunden i den grad det er mulig.

4.3. Helseinformasjon

Kunden skal, før de handler informert om eventuelle helseformaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4 Informasjon om transport

Turoperatøren er forpliktet til å informere hvilke transportselskaper som utfører de ulike transportdelene av reisen. Ved å endre transportselskapet for reisen er kjøpt, skal varsel gis så snart praktisk atletisk mulig.

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at Oslo Hiking AS har gitt en lovfestet garanti til Reisegarantifondet eller lignende ordning, samt gi informasjon om hvordan fondet kan kontaktes.

5. Kundens rett til å kansellere eller overføre reisen

5.1. Avbestilling under unntakstilfeller

Kunden har rett til å kansellere pakketuren, og bli refundert beløpet betalt for pakketuren, hvis destinasjonen eller i umiddelbar nærhet av dette før feriepakken vil ta til, konstaterte uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlig smittsom syke dommer eller andre hendelser som må likestilles med de nevnte, og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transport av kunden til Destinasjon.

Retten til å kansellere bør også gjelde hvis hendelser oppstår på eller langs reiseruten, og de utgjør en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling av slike ytelser allerede er videresendt fra Oslo Hiking AS til riktig tjeneste, rettet til riktig tjenesteleverandør på kontraktsbasis.

Retten til å kansellere etter dette punktet gjelder ikke hvis kunden visste, eller bør vite, omstendighetene da han inngikk kontrakten for kjøp av turen.

5.2. Avbestilling for betaling

Når det gjelder Camping eventyr, kunden har rett til å avbryte reisen mot å betale en rimelig administrasjonsavgift, 20% av den totale reiseprisen, til det er 30 dager igjen til avreisedagen starter.

Dersom kunden kansellerer etter fristen, gjelder disse reglene:

  • Avbestilling mellom avbestillingsperioden for et gebyr (som regel 30 dager før avgangsdagen starter) og til 15 dager er igjen til avreisedagen starter: Refusjon av 50% av beløpet betalt minus administrasjonsgebyret.
  • Avbestilling etter at det er mindre enn 15 dager til avreisedagen starter eller utelates ved avreise: Ingen refusjon i tillegg til offentlige avgifter som ikke påløper.

Når det gjelder The Short Walks og The Experienced Hikers Tours, har kunden rett til å kansellere reisen 24 timer før turen starter uten avbestillingsgebyr. Hvis kunden kansellerer etter fristen, får han ingen refusjon.

Når reisens særegne og dokumenterbare natur gjør det rimelig, for eksempel der Oslo Hiking AS' rett til refusjon fra underleverandørene er begrenset, kan Oslo Hiking AS sette ulike vilkår fra de ovennevnte refusjonsreglene.

Kundens avbestillingsrett kan likevel begrenses i større grad enn Oslo Hiking AS rett over sine underleverandører.

De enkelte refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før du bestiller. Hvis slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte når du bestiller og Oslo Hiking AS ikke kan underbygge at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av Oslo Hiking AS' avvikende regler.

Avbestilling følger deretter retningslinjene ovenfor.

Hvis kundens bestilling inneholder mer og den avtalte totalprisen er basert på rabatter eller rabatter knyttet til antall deltakere, kan grunnlaget for slike rabatter eller rabatter forfalle hvis noen av reisefølgene kansellerer. Ved en slik delvis kansellering skal Oslo Hiking AS refundere den forholdsmessige andelen av avtalt/betalt pris til de som kansellerer, og hente inn eventuelltilleggspris på grunn av kansellering av rabatter knyttet til størrelsen på gruppen, fra de gjenværende deltakerne.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykke - frivillig avbestillingsvern.

Dersom kunden har tatt ut avbestillingsvern/forsikring, eller hvis lignende regler er gjort som en del av Oslo Hiking AS' standardvilkår, har kunden rett til å kreve at han frigis fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik kansellering er oppfylt. Han er forpliktet til å varsle Oslo Hiking AS om kanselleringen så snart som mulig etter at han er klar over omstendighetene som gir rett til kansellering til dette punktet.

Avbestillingsvernet skal i det minste gi rett til kansellering dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, påvirkes av plutselig og alvorlig sykdom, utilsiktet skade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter påvirker en som han reiser med, og det ville være urimelig å kreve at kunden deretter gjøre reisen uten at han er involvert.

Likestilt med plutselig og alvorlig dårlig dømmekraft er plutselige og alvorlige hendelser som påvirker kunden eller hans reisefølge, ref. ovenfor, noe som betyr at det ikke er rimelig å kreve at kunden fullfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskader på fast eiendom, etc.

Retten under de foregående avsnittene forutsetter at den reisende selv ikke visste, eller bør vite, omstendighetene som forårsaker at reisen er utilgjengelig, eller at han selv ikke er ansvarlig for slike omstendigheter.

Klienten forplikter seg til å gi mellomledd eller Oslo Hiking AS varslet om kansellering så snart som mulig etter at han er kjent med omstendighetene som garanterer kanselleringetter dette punktet, og å få tilstrekkelig bevis på sykdommen fra en lege, eller den hemmende omstendighetsforekomsten, av et sertifikat fra politiet eller forsikringsselskapet.

Dersom kunden har akseptert Oslo Hiking AS sin egen avbestillingsbeskyttelse, vil Oslo Hiking AS i henhold til de foregående bestemmelsene refundere beløpet som er betalt (netto av kostnaden for avbestillingsvern) uten utilbørlig forsinkelse så snart den nødvendige dokumentasjonen er gitt av kunden, muligens etter fradrag av et rimelig forvaltningsgebyr. Betingelsen er også at gebyret er oppgitt i Oslo Hiking AS individuelle vilkår eller forsikringsdokumentet.

Hvis bestillingen inkluderer flere reisende og den totale prisen gjenspeiler en rabatt eller rabatt basert på det totale antalldeltakere, kan en kansellering for ett eller flere av følgende føre til at vilkårene i den avtalte prisen ikke lenger blir oppfylt. Dette skal ikke føre til at de gjenværende deltakerne en prisøkning, men dekkes av avbestillingsvern.

Oslo Hiking AS har rett til å overføre de reisende til en annen bolig som er bedre egnet til størrelsen på den gjenværende gruppen, og som ellers tilsvarer den opprinnelig bestilte boligen. Retten til en slik overføring er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereisen, eller sørger for at informasjonen som er gitt på pakketuren eller avtalte tillegg ikke lenger er oppfylt.

5.4. Overføring av pakketuren

Kunden har rett til å overføre reisen til en annen person som oppfyller vilkårene for å delta i pakketuren. Forutsetningen er at Oslo Hiking AS eller mellommannen blir varslet om dette innen rimelig tid før pakketuren starter, og at Oslo Hiking AS og/eller underleverandører han bruker ikke er bundet av noen regler som forbyr slik overføring.

Ved overføring kan Oslo Hiking AS kreve et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunden og den nye reisende er i fellesskap og flere ansvarlig for både slike avgifter og eventuelle gjenværende beløp for turen.

Oslo Hiking AS sin avsløring etter pakkereiseloven og disse vilkårene anses normalt oppfylt på tvers av den nye kunden i den grad offentliggjøringen er oppfylt mot den som reiser. Hvis det er behov for ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil Oslo Hiking AS likevel være forpliktet til å gi den nødvendige informasjonen til personen turen er overført til. Oslo Hiking AS har ikke noe ansvar dersom personen som mottar reisen som er betrodd ham ikke tilfredsstiller kravene i hjemlandet.

5.5. Endring av bestilling

Den reisende kan endre reisedagen, typen tur eller lignende. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom Oslo Hiking AS har mulighet til å oppfylle de nye ønskene. Overskridelse av Oslo Hiking AS sine kostnader for endringsbeløpet for gebyret, kan endrin genet anses som en kansellering. Oslo Hiking AS må informere kunden om at reglene for avbestilling mot betaling i seksjon. 5.2. vil gjelde.

6. Oslo Hiking AS' rett til å kansellere eller endre reisen uten ansvar.

6.1. For få registrert

Oslo Hiking AS kan kansellere den enkelte reise dersom antall seter eller beleggsandel han har satt under sine individuelle forhold, da vilkårene for avvikling av turen ikke selges. Fristen må ikke være kortere enn:

  • 31 dager før avgangsdagen starter på turer som varer mer enn 6 dager.
  • 31 dager før pakketuren begynner med reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
  • 31 dager før pakketuren begynner med reiser som varer mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være mottatt av kunden senest fristen. Oslo Hiking AS er forpliktet til å varsle kunden om kansellering etter dette punktet så snart som mulig. Ved avbestilling etter dette punktet, skal alle beløp betalt av kunden refunderes så snart som mulig.

6.2. Hinder utenfor Oslo Hiking AS kontroll

Oslo Hiking AS kan kansellere en reise uten ansvar dersom pakkereisen ikke kan fullføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, og den reisende blir varslet om kanselleringen uten ugrunnet fall. Slike hindringer kan, i henhold til omstendighetene, være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre hendelser som må likestilles med de som er nevnt ovenfor.

Dersom en tur avlyses før den starter på grunn av hindringer utenfor Oslo Hiking AS kontroll, er han forpliktet til å refundere kunden alle beløp betalt umiddelbart. Alternativt bør kunden tilbys gratis for å delta i en annen pakketur av lignende eller høyere kvalitet hvis Oslo Hiking AS kan tilby dette. Hvis kunden tilbys en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, bør den reisende få en passende prisrabatt.

I henhold til de samme vilkårene som nevnt i første ledd, vil Oslo Hiking AS ikke være ansvarlig for skader dersom pakkereisen blir defekt eller må avbrytes som følge av slike hindringer som oppstår etter at pakkereisen har begynt. Dersom reisen forkortes av Oslo Hiking AS eller kunden kansellerer den på grunn av. Under slike omstendigheter vil kunden fortsatt ha rett til en forholdsmessig prisreduksjon. Oslo Hiking AS forplikter seg i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risikoer eller ulemper for kunden. Dersom reisen skal kanselleres, er Oslo Hiking AS forpliktet til å returnere kunden til avtalt hjemreise gratis og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil avhenge av en vurdering av den faktiske situasjonen på nettstedet, inkludert den virkelige risikoen og / eller de virkelige ulempene ved et fortsatt opphold. Norske og lokale myndigheters uttalelser bør vektlegges i denne vurderingen.

Hvis Oslo Hiking AS ikke kommer hjem eller utsetter det unødvendig og kunden må legge til rette for returreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle ekstra utgifter kunden pådrar seg som følge av dette.

6.3 Oslo Hiking AS' rett til å endre innholdet eller betingelsene for reisen etter inngåelse av en avtale Oslo Hiking AS kan ikke endre vilkårene i avtalen eller spesifikasjonene for reisen til ulempe for kunden etter at avtalen er gjort, med mindre det gjøres reservasjoner for å endre de angitte tjenestene/spesifikasjonene, og dette er uttrykkelig angitt i den enkelte avtale, det vil si reisekupong eller annet avtaledokument.

Oslo Hiking AS er forpliktet til å varsle kunden skriftlig så snart som mulig hvis han ønsker å endre vilkårene eller innholdet i henhold til dette punktet.

Samtidig skal Oslo Hiking AS informere kunden om sin rett til å kansellere kjøpet av turen dersom endringene vil føre til at reisen lider av betydelige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve en prisreduksjon dersom reisen vil være defekt. Hvis kunden ikke gjør krav på denne retten innen tre dager etter varselet om endringen, mister han retten til å kansellere kjøpet eller kreve en prisreduksjon. Hvis spesielle omstendigheter betyr at fristen ikke kan oppfylles, er kunden forpliktet til å gi varsel så snart som mulig og innen rimelig tid.

7. Partenes forpliktelser

7.1. Oslo Vandring AS / mellomleddsoppgaver

Oslo Hiking AS skal avvikle reisen i henhold til det som er avtalt med den reisende, jf. Hvis det i uforutsette omstendigheter er nødvendig med endringer på reisen, skal Oslo Hiking AS i rimelig grad sørge for at den reisende utsettes for minst mulig ulempe.

Oslo Hiking AS skal yte passende assistanse til reisende i vanskeligheter så snart som mulig.

Bistanden skal være å gi passende informasjon om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand og, der det er aktuelt, bistå med å finne alternative reisetjenester. Oslo Hiking AS kan kreve et rimelig gebyr for bistand dersom vanskelighetene med vilje eller uaktsomt av den reisende.

Turoperatøren /mellommannen må gi informasjon så snart som mulig om saker som han forstår, eller bør forstå, ha innvirkning på den reisende.

Påpeker at den reisende mangler reisen, plikter Oslo Hiking AS å gjøre det innenfor en rimelig grenser er mulig å rette feilen så snart som mulig.

7.2 Kundens plikter

Kunden er forpliktet til å gjøre seg kjent med disse generelle vilkårene og betingelsene som arrangøren har publisert på sin nettside, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden er forpliktet til å betale avtalt godtgjørelse innen fristen som er angitt i vilkårene.

Betydelig betalingsmislighold gir Oslo Hiking AS rett til å kansellere bestillingen.

b) Informasjon: Kunden er forpliktet til å gi mellommannen eller Oslo Hiking AS den relevante informasjonen han forstår eller bør forstå, har en betydelig innvirkning på gjennomføringen av pakkereisen. De som bestiller for andre reisende er forpliktet til å gi riktig og relevant informasjon i forhold til disse også. Oslo Hiking AS er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår som følge av at personellet eller spesielle behov for andre reisende ikke blir riktig gitt. Alle som bestiller en pakketur på vegne av andre, er forpliktet til å sørge for at parten (e) som er involvert i pakketuren, kan overholde reglene som er fastsatt av Oslo Hiking AS , og at den aktuelle pakken er av en slik art at den innmeldte personen kan delta i den uten byrder for seg selv eller andre.

c) Klager: Den reisende er forpliktet til å varsle Oslo Hiking AS uten ugrunnet forsinkelse hvis han oppdager en feil som vil gi ham rettigheter under punkt 8.1 a) - e). Hvis feilen oppdages etter at pakkereisen har begynt, må kunden, så langt som mulig, annonsere på stedet.

d) Dokumenter etc: Kunden er forpliktet til å sjekke at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen, og at navnene på reisende er i samsvar med hva som er i passet. Den reisende er pålagt å ta med gyldig pass, eventuelle visum / helsesertifikater, billetter, referansenummer og andre dokumenter som kan være nødvendig for turen. Den reisende selv er forpliktet til å gi slike dokumenter som kan være nødvendig for den enkelte reise, og han selv er forpliktet til å ta ut forsikringen han kan føle nødvendig. Oslo Hiking AS har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumentene ikke blir tatt med.

e) Respekt for stipendiat etc: Kunden er forpliktet til å overholde Oslo Hiking AS egne forskrifter som de presenteres for ham før de signerer avtalen, hoteller og andre delleveran 'corporate regler og forskrifter, samt å overholde transportøren og lokale lover. Kunden skal også følge instruksjonene fra Oslo Hiking AS om oppmøtetid, oppmøte osv.

Den enkelte deltaker på reisen må ikke handle slik at det er en plage for de andre reisende eller skaper sikkerhet eller praktiske problemer for Oslo Hiking AS. Oslo Hiking AS har rett til å avvise en reisende ved starten av reisen dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det klart at han ikke kan oppfylle kravene i denne delen.

f) Hjem til Oslo Fotturer AS' mulige bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på ruteflyvninger.

Hvis dette ikke gjøres, kan ikke de reserverte setene forventes å bli brukt. Videre er den reisende forpliktet til å holde seg informert om eventuelle endringer i avgangstiden, ved å kontakte turoperatøren eller turoperatørens representant hvis den reisende har fjernet fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg selv utilgjengelig de siste 24 timene før planlagt avgang. Den reisende er ellers forpliktet til å følge Oslo Hiking AS ber om å lese Oslo Hiking AS's e-post, SMS-meldinger, regneark, besøk informasjonsskranken eller resepsjonen så lenge dette ikke forårsaker unødig stress eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av brudd på plikten: Et alvorlig brudd på disse bestemmelsene etter at tilstanden er oppgitt, gir Oslo Hiking AS rett til å nekte den aktuelle passasjeren videre deltakelse i reisen.

Oslo Hiking AS har da ikke noe ansvar for ekstra utgifter i forbindelse med avanserte/endrede hjemreise. De avviste reisende kan heller ikke reise krav om den delen av reisen som ikke brukes.

Kunden kan holdes ansvarlig for eventuelle tap eller ekstra utgifter pådratt av Oslo Hiking AS i tilfelle alvorlig brudd på de ovennevnte bestemmelsene. Kunden er ansvarlig for skader og tap m.m. i henhold til de vanlige reglene for kompensasjon.

8. Om mangler

8.1. Mangler før avgang

Kunden kan avbryte avtalen før pakkereisen begynner hvis det er klart at pakkereisen vil ha betydelige feil.

Det samme gjelder hvis vilkårene i avtalen endres og endringen er en vesentlig ulempe for kunden.

Prisøkninger på mer enn 8% bør alltid betraktes som en betydelig ulempe. Dersom kunden skal varsle Oslo Hiking AS om kanselleringen innen rimelig tid. Med mindre spesielle årsaker indikerer, bør en slik melding gis senest en uke etter at varsel om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig hvis varsling en kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av alle betalte beløp og eventuell kompensasjon i henhold til reglene i pakkereiseloven § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakketur av tilsvarende eller høyere kvalitet hvis Oslo Hiking AS eller mellommannen kan tilby dette. Hvis de foreslåtte alternative reisetjenestene resulterer i en pakketur av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende få passprisrabatt.

Hvis Oslo Hiking AS ikke tilbyr en slik erstatningstur, kan kunden kjøpe en tur som tilsvarer originalen innenfor rimelige grenser, og holde Oslo Hiking AS ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader knyttet til dette kjøpet i samsvar med de vanlige reglene for erstatning. Er slik dekning for å kjøpe betydelig dyrere enn kostnaden for den opprinnelige reisen, er kravene normalt ikke forventet.

8.2. Savnet etter avgang

Pakken turen har en feil i mangel på eller utilstrekkelig levering av reisetjenester som er en del av en pakketur, og dette skyldes ikke kunden eller omstendighetene fra hans side. Kunden er forpliktet til å annonsere eventuelle feil han oppdager uten unødig forsinkelse.

Kravbare mangler etter avreise gir kunden følgende rettigheter:

a) Rette:

Kunden kan kreve at Oslo Hiking AS avgjør feilen dersom dette kan gjøres uten urimeligkostnad eller ulempe for ham. Løsningen må gjøres innen rimelig tid satt av kunden. Hvis feilen ikke utbedres innen fristen, kan den reisende rette opp feilen selv og kreve de nødvendige utgiftene refundert.

Hvis kunden nekter utbedring som vil rette opp feilen, eller unnlater å annonsere til Oslo Hiking AS eller Oslo Hiking AS representant der det er mulig, slik at utbedring kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at Oslo Hiking AS tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres i henhold til pakkereiseavtalen. Oslo Hiking AS skal, om mulig, tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten ekstra kostnad. Hvis de foreslåtte alternative reisetjenestene resulterer i en pakketur av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende få en passende prisreduksjon. Den reisende kan bare avvise tilbudet hvis de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller hvis prisreduksjonen ikke er tilstrekkelig.

(c) Prisreduksjon:

Hvis pakketuren har en defekt som i betydelig grad påvirker ferdigstillelsen av pakketuren og Oslo od, har pakketuren hatt en feil.

d) Høyn:

Hvis pakketuren har en defekt som i betydelig grad påvirker ferdigstillelsen av pakketuren og OsloHiking AS ikke har utbedret mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden kansellere avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hvis kunden kansellerer avtalen i samsvar med denne bestemmelsen, har han rett til gratis transport tilbake til avreisestedet eller et annet sted hvor reisen skulle avsluttes, hvis pakkereisen inneholder et transportelement. Reglene i avsnitt 6.2., Tredje ledd gjelder på samme måte.

(e) Kompensasjon:

Hvis pakketuren er defekt og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning fra Oslo Hiking AS.

Oslo Hiking AS' ansvar i henhold til frontstående bortfaller dersom Oslo Hiking AS kan bevise at feilen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke hvis feilen skyldes en tredjepart som ikke er knyttet til levering av reisetjenestene som inngår i avtalen, og feilen ikke kunne forutses eller unngås.

Der transportlovgivningen begrenser omfanget eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme restriksjonene for Oslo Hiking AS.

8.3 Skadebegrensninger

Når transportlovgivningen begrenser omfanget eller vilkårene for kompensasjon fra en transportør, kan o Hiking AS begrense kompensasjonen i pakkereiseavtalen, men ikke mindre enn tre ganger den totale prisen på pakketuren.

Begrensningen gjelder ikke personskader eller skader som oslo Hiking AS har forsettlig eller uaktsomt.

8.4 Forhold til annen lovgivning om transportrett

Kundens rett til prisreduksjon eller kompensasjon begrenser ikke kundens rettigheter i henhold til annen transportlov. Prisreduksjoner og kompensasjon etter pakkereiseloven og kompensasjon i henhold til annen transportlovgivning må trekkes fra hverandre slik at kunden ikke får for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav om prisreduksjon eller kompensasjon til Oslo Hiking AS på pakketuren.

Eventuelle krav mot flyselskapet (f.eks flyselskapet) i henhold til annen lovgivning om transportlovgivning (inkludert standard kompensasjon i henhold til EUs forordning om rettighetene til flypassasjerer) må tas opp til flyselskapet.

Uansett om Oslo Hiking AS er ansvarlig for skader i henhold til det ovennevnte, er den reisende forpliktet til å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade forårsaket av den reisendes egen uaktsomhet eller omstendigheter.

Forhold til EU-forordning 2004-261 (forsinkelser, kanselleringer og overbestillinger)

Forskriften finner du på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf .

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder reglene som følger av EU-forskriften.

Eventuelle krav i henhold til denne forskriften må rettes til transportøren.

Der EU-forskriften gir passasjeren rett til å kansellere transportkontrakten, gjelder ikke dette for resten av pakkereisen med mindre feilen er av en slik art at vilkårene for å kansellere pakketuren er oppfylt, jf. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til å kansellere kjøpet av pakketuren. Hvis passasjeren velger å kansellere/ kansellere kjøpet av reisen i samsvar med bestemmelsene i EU-forordningen, men vilkårene for å kansellere kjøp av pakkereiser i henhold til pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden bare ha refundert den delen av kjøpesummen knyttet til transporten. Oslo Hiking AS er forpliktet til å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen ikke vil skje.

8.5 Følgende betingelser anses normalt ikke som en feil i pakkereisen i samsvar med bestemmelsene i punkt 8:

a) Avvik fra forventningene kunden har hatt og som ikke ble skapt av Oslo Hiking AS, for eksempel. andre konstruksjonsstandard på bestemmelsesstedet eller andre destinasjonsrelaterte forhold, hvis betingelsene kunden klager over, må anses å være "vanlig" på bestemmelsesstedet.

b) Unormalt vær og andre naturforhold Oslo Hiking AS hadde eller bør ha kunnskap om skap for å c) Vilkår som den reisende må forvente kan oppstå fra tid til annen, som er utenfor Oslo Hiking AS kontroll eller som ikke avviker fra det som anses som fastsatt i avtalen. Endringen av overnatting på grunn av overbooking bør ikke betraktes som "forventet avvik".

d) Forsinkelser ved transport eller endring av avreise/ankomsttider, når oppholdet på bestemmelsesstedet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med en varighet på mindre enn 5 dager, eller 8 timer for reiser mellom 5 og 8 dager, eller maksimalt 12 timer for reiser.

med en varighet på mer enn 8 dager. Hvis forsinkelsen / endringen i avgang / ankomsttid er på grunn av tiltak tatt av luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, overbelastning i luftrommet eller andre lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan påvirke, er de forhåndsinnstilte tidsfristene doblet. Dette forholdet er ikke utpekt som defekt av denne bestemmelsen hindrer ikke kunden til å ha hjelp og den valgfrie kompensasjonsstyret kunden har rett til i henhold til nevnte europeiske forskrifter.

e) Avvik fra kontrakten på grunn av kundens egne omstendigheter.

9. Tvisteløsning

I tilfelle en klage, må den reisende gjøres oppmerksom på ankeprosedyren, og at hvis kundens klage / krav ikke er oppfylt eller partene ikke er enige, kan saken bringes inn for klagenemnda (Package Travel Committee) eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å sende inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis klagen er bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen er innlevert her http://ec.europa.eu/odr.

10. Treikraft

Disse vilkårene og betingelsene for pakkereiser gjelder fra 01.07.2018 og erstattes fra samme dato samme vilkår som fra 1.1.2015